Schiphol.nl   •   Contact

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Glossary

Glossary

70MB 

Investeringsprogramma in het bagagesysteem van Schiphol met als doel om 70 miljoen koffers te verwerken, met kortere connectietijden, meer flexibiliteit, meer mechanisatie (deels door robots), meer beschikbaarheid en met een lagere IR-rate als gevolg


Aerospace Exchange

Businesspark op Schiphol-Oost waar Schiphol Real Estate vastgoed ontwikkelt voor bedrijven uit de vliegtuigindustrie


AirportCity-formule

Een integrale ontwikkeling van aviation en non-aviation activiteiten waarbij bedrijven en gebruikers alle services en faciliteiten wordt geboden die ze nodig hebben. De Airportcity-formule omvat de activiteiten van de business areas Aviation, Consumer Products & Services en Real Estate


AREB Fonds

Vastgoedfonds op de locatie Schiphol waarin Schiphol Real Estate een aandeel heeft van 61,15% en waarvan 38,85% is geplaatst bij institutionele beleggers


Auxiliary Power Unit (APU)

Levert zowel stroom als warme en koude lucht in het vliegtuig tijdens de afhandeling


Bedrijfsongeval

Een ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die verband heeft met het werk en die vrijwel onmiddellijk tot schade aan de gezondheid leidt. Voor een bedrijfsongeval met verzuim, geldt dat het verzuim ingaat als de medewerker de dienst/dag na het bedrijfsongeval niet op het werk komt


Birdstrike

Incident waarbij sporen van een vogel op een vliegtuig of (delen van) dode vogels op een start- of landingsbaan zijn aangetroffen en het aannemelijk is dat de birdstrike heeft plaatsgevonden binnen de grenzen van het luchthaventerrein. Bij landende vliegtuigen is de bovengrens 200 voet; bij opstijgende vliegtuigen 500 voet


Catchment area

Gebied waaruit passagiers met grondvervoer van en naar de luchthaven komen


Corporate Governance Code

De Corporate Governance code voor beurs-genoteerde bedrijven die in 2003 is opgesteld door Commissie Tabaksblat en vernieuwd door de Commissie Frijns


CROS

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol; overlegplatform tussen luchtvaartsector en omgeving


Economic profit

RONA (na belastingen) minus WACC vermenigvuldigd met gemiddelde vaste activa


Euro Medium Term Note (EMTN)

Een overkoepelend programma waaronder investment grade instanties schuldbewijzen (‘notes’) zonder onderpand (‘unsecured’) uitgeven


Fte

Fulltime-equivalent; voltijds arbeidsplaats


General aviation

Internationale benaming voor privé- en zakenvluchten met vliegtuigen voor maximaal 20 passagiers


GRI

Global Reporting Initiative – wereldwijd gehanteerde richtlijnen voor Corporate Responsibility verslaglegging


Grondgeluid

Grondgeluid is laagfrequent geluid waarvan trillingen hinder kunnen veroorzaken. Laagfrequent is geluid dat op een andere manier wordt ervaren dan ‘gewoon’ geluid; laagfrequent geluid wordt vaker gevoeld dan gehoord. Dit geluid ontstaat bij startende vliegtuigen


Handelsverkeer

Commercieel vliegverkeer (niet zijnde militair, politie etc.)


Havengelden

Vliegtuig-, passagiers- en beveiligings-gerelateerde vergoedingen


IFRS

International Financial Reporting Standards: de door Schiphol Group gehanteerde internationaal bepaalde en erkende boekhoudregels


Integraal testen 

Integraal testen van brandmeldinstallaties, luchtbehandelingsinstallaties, bagagesystemen, liftsturing, rolluiken en evacuatiesystemen in de terminal op brandveiligheid onder operationele omstandigheden


Landside (landzijde)

Het landzijdige (publiek toegankelijke) gedeelte van de luchthaven of het luchthaventerrein


Lowcostmaatschappij

Luchtvaartmaatschappij die zich kenmerkt door het aanbieden van goedkopere tickets, meestal in combinatie met de mogelijkheid om voor bepaalde extra diensten bij te betalen


Luchthavenverkeerbesluit

Onderdeel van Wet luchtvaart dat het gebruik van Amsterdam Airport Schiphol bepaalt


Masterplan

Richtinggevend plan waarin, in lijn met onze Europe’s Preferred Airport visie, de ruimtelijke ontwikkeling van de luchthaven infrastructuur is vastgelegd en vertaald naar een investeringsprogramma, als antwoord op de vraag naar capaciteit en kwaliteit, maatschappelijke ontwikkelingen en trends in de luchtvaartmarkt


Nachtprocedure

Periode gedurende de nacht waarin een beperking geldt voor het gebruik van start- en landingsbanen en waarin geluidsarme naderingen en speciale nachtroutes voor startend verkeer worden uitgevoerd


Operationeel jaar

Tijdvak van 1 november tot en met 31 oktober


PreConditioned Air (PCA)

Gekoelde of verwarmde lucht ten behoeve van klimaatregeling in het vliegtuig


Randstad

Westelijk deel van Nederland dat de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht omvat


ROE

Resultaat na belastingen (toekomend aan aandeelhouders) gedeeld door het gemiddeld eigen vermogen (Return on equity)


Runway incursion

Een runway incursion is een voorval op een start- of landingsbaan met een luchtvaartuig, voertuig of persoon die zich daar zonder de hiervoor benodigde toestemming bevindt


Schipholwerker

Werknemer van een van de op Schiphol gevestigde bedrijven


Security Service Charge

Tarief dat vertrekkende passagiers betalen voor beveiligingsmaatregelen


SkyTeam

Wereldwijd opererende alliantie van luchtvaartmaatschappijen rond Air France-KLM en Delta Airlines


Tafel van Alders

Overlegorgaan over toekomst van Schiphol tussen luchtvaartsector en omgeving onder leiding van oud-commissaris van de Koningin, Hans Alders


Top van de organisatie

De eerste drie managementlagen van Schiphol Nederland B.V. (SNBV). In scope zijn alle posities in reporting level I, II en III met een bepaalde mate van invloed op strategieontwikkeling, beleid en/of besluitvorming met betrekking tot onze kernactiviteiten. Het directieteam SNBV (bestaande uit CEO, CCO, COO en CFO) is hetzelfde team als voor Schiphol Group (en NV Luchthaven Schiphol) en wordt aangeduid als reporting level I. Reporting Level II betreft de managementlaag direct rapporterend aan Reporting Level I. In navolging hiervan betreft Reporting Level III de managementlaag welke direct rapporteert aan Reporting Level II


Transitoreiziger

Passagier die met hetzelfde vliegtuig doorvliegt als waarmee hij aangekomen is


Visit costs

Het totaal aan kosten dat een luchtvaartmaatschappij kwijt is voor een bezoek aan de luchthaven


WACC

Gemiddelde gewogen kosten van kapitaal (Weighted average cost of capital) volgens Capital asset pricing model (CAPM)


Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol

Wet waarin de exploitatievergunning en het sector-specifieke toezicht met betrekking tot de tarieven en voorwaarden voor het gebruik van Schiphol zijn vastgelegd; van kracht sinds juli 2006


Work Load Unit (WLU)

Begrip om productie te meten; staat gelijk aan 1 passagier of 100 kg vrachtACI

Airports Council International – internationale brancheorganisatie van luchthavens


Airport Carbon Accreditation

Benchmark van brancheorganisatie ACI. Deze benchmark maakt inzichtelijk wat luchthavens doen om CO2 te verminderen


Airside (luchtzijde)

Gebied waar vliegtuigen starten, landen, taxiën en worden afgehandeld


Bas

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer op Schiphol. Bas is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol


Business area

Functioneel cluster van activiteiten binnen de organisatie van Schiphol Group


Concessie-inkomsten

Inkomsten uit activiteiten waarvoor een concessie (= toestemming om bepaalde activiteiten te mogen uitvoeren) verstrekt is, veelal in de vorm van en percentage van de omzet


De-icing

Het voor vertrek van sneeuw en ijs ontdoen van vliegtuigrompen en vleugels


EPBD-label 

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). De schaal loopt van G naar A, waarbij A het beste is


FFO

Funds From Operations is de operationele kasstroom gecorrigeerd voor veranderingen in het werkkapitaal


Full freighter

Vliegtuig dat alleen vracht vervoert


Global Compact

Initiatief van de Verenigde Naties, waarbij de deelnemende bedrijven zich committeren aan tien principes van zakendoen op het gebied van ethiek en milieu


Groenenbergterrein

Terrein bij de Aalsmeerbaan van projectontwikkelaar Chipshol, waarvoor een aantal jaren een bouwverbod gold. Chipshol claimt hiervoor schadevergoeding van o.a. Schiphol Group


Ground Power Unit (GPU)

Levert stroom tijdens de afhandeling


Handhavingspunt

Een berekeningspunt waarop een door de overheid vastgestelde maximaal toegestane geluidsbelasting van toepassing is. Er zijn 35 handhavingspunten voor het etmaal en 25 voor de nacht (23:00 tot 07:00 uur)


Homecarrier

Belangrijkste netwerkluchtvaartmaatschappij op hub luchthaven


Hub

Knooppunt van continentaal en intercontinentaal luchtvervoer


IR-rate

Irregularity Rate; percentage koffers dat niet gelijktijdig met de passagier op diens bestemming is aangekomen


Lost Time Injury Frequency (LTIF) 

Geeft aan hoe vaak er bedrijfsongevallen zijn voorgekomen die ook hebben geleid tot arbeidsverzuim (in relatie tot de gewerkte uren)


Luchtvaartnota

Visie van het kabinet op de ontwikkelingen en groei van het Nederlandse vliegverkeer


Mainport

Knooppunt van lucht-, weg- en spoorverbindingen, met een grote betekenis voor en impact op de ontwikkeling van een regio en de nationale economie


MTOW

Maximum Take-Off Weight, maximum startgewicht van vliegtuigen, waarop start- en landingsgelden van vliegtuigen zijn gebaseerd


NMa

Nederlandse Mededingingsautoriteit; houdt toezicht op vaststelling van Aviation-tarieven en -voorwaarden van Amsterdam Airport Schiphol


Omgevingsvergunning Milieu

Exploitatievergunning voor het uitoefenen van onze activiteiten binnen de daarin opgenomen milieuvoorwaarden


Passenger Service Charge

Tarief dat per vertrekkende passagier in rekening wordt gebracht voor het gebruik van de luchthavenvoorzieningen


Privium

Exclusief serviceprogramma voor leden. Aan het Privium lidmaatschap is altijd een automatische grenspassage door middel van irisherkenning gekoppeld


Regulier afval 

Verzamelnaam voor hout, klein chemisch afval, glas, papier, GFT, restafval en overig afval


Retail Airside

De winkels in het gebied dat alleen toegankelijk is voor passagiers van Amsterdam Airport Schiphol


RONA

Exploitatieresultaat gedeeld door het saldo van de gemiddelde vaste activa minus actieve belastinglatentie en derivatenvorderingen langer dan 1 jaar (Return on net assets)


Schengenlanden

Landen in Europa waartussen vrij verkeer van personen en goederen bestaat (genoemd naar plaats in Luxemburg waar hierover een verdrag is gesloten)


Securityscan

De Securityscan maakt gebruik van millimeter wave technologie. Deze ongevaarlijke millimetergolven gaan niet door het lichaam heen, maar weerkaatsen op het lichaam en op voorwerpen. Met deze scan is daardoor te zien welke voorwerpen een persoon bij zich draagt


See Buy Fly

De winkels waar de traditionele tax-free artikelen zoals parfum, cosmetica, drank en tabak worden verkocht


Slotcoördinator

Door overheid benoemde persoon die volgens internationaal vastgelegde regels de beschikbare slots (vergunningen om op een bepaald tijdstip te mogen starten of landen) op luchthavens verdeelt


theGROUNDS

Kenniscentrum van Amsterdam Airport Schiphol voor innovatieve en duurzame oplossingen


Transferreiziger

Passagier die overstapt van het ene naar het andere vliegtuig


Verantwoorde leverancier 

Leverancier die recent Corporate Responsibility beleidsdocument, een (geïntegreerd) Corporate Responsibility verslag, een ISO 14001 of specifiek certificaaat voor een product(groep) en een EMAS certificaat kan overleggen


Verhuurbaar vloeroppervlak

Aantal verhuurbare vierkante meters (vvo)


Walstroom

Stroomvoorziening voor vliegtuigboordsystemen op het platform aan luchtzijde


Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol

Wet waarin normen voor geluid, luchtkwaliteit, geur en veiligheid voor Schiphol zijn vastgelegd; van kracht sinds februari 2003


WTC

World Trade Center Schiphol Airport